• اهد در دنيا كسى است كه حرام بر صبرش غلبه نكند، و حلال از شكرش باز ندارد.

  • پیوندها

;;;;;;;;;

  • پیوندهای تصویری

  • گزارش تصویری